Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BİLGİLENDİRME

Size ait kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında siz müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla tarafımızca belirli terimlerin açıklaması yapılacak, ardından ise verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaç ile aktarılacağı, veri toplama yöntemi ile hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında siz müşterilerimizin sahip olduğu haklar açıklanacaktır.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Sorumlusu : BABYCE Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Firmamız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerinizi sizlere daha iyi ve zaman zaman kişiye özel hizmet verebilmemiz, hizmet kalitemizin yükseltilmesi, yeni ürün geliştirilmesi ve tanıtımı için işlenebilecektir.

Firmamız bünyesinde otomatik veri işleme sistemi uygulanmakta olup, Kişisel Veriler ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler veri işlendiği zaman yürütülen faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Toplanan ve işlenen tüm verilerin korunmasına ilişkin sorumluluk Şirketimize aittir.

Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz, hizmet kalitemizin yükseltilmesi, sizlere kişiye özel hizmet verilebilmesi için işlenecek olup, verileriniz ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri uygulama ve işlemleri, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırmaları ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, sunulması için kullanılacak olup, Şirketimizin çoğunluk pay sahipleri, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi ya da yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar ve yine hizmetleri görebilmek amacı ile ilişki içinde bulunduğumuz diğer 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz yazılı, sözlü olarak ya da elektronik ortamda her türlü yöntemle toplanabileceği gibi, teslim edilen mağaza formu, yapılan anketler aracılığıyla, elektronik ortamda site üyeliği ya da çevrimiçi alışverişler ve çağrı merkezi aracılığıyla onayınız dahilinde toplanabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Konuyla ilgili her türlü taleplerinizi kimliğinizi tevsik eden belgelerle aşağıda belirtilen adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da e-imzalı olarak aşağıda belirtilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Adres : Fındıklı mah. Ataman sok. No:12 Maltepe / İstanbul

E-posta : info@babyce.net